Dossier 8 (Introducció)

SEMINARI D’ESQUERRES I-S-R

(INDEPENDENTISTES, SOBIRANISTES, REPUBLICANES)

Dossier 8 (11-juny-2021)

CAP A LA REPÚBLICA QUE VOLEM

En la nostra proposta d’acció política postelectoral es considera un punt final sobre perfilar la República Catalana que volem, responent als desitjos que reiteradament ha expressat el poble català tant amb els seus vots com amb les seves iniciatives socials i cíviques. Vots, iniciatives i acció popular que apunten cap una república progressista basada en la equitat, la eficiència, la sostenibilitat i el coneixement. Un horitzó que engresqui als qui volen avançar, i que palesi la necessitat de ple autogovern per assolir-lo. Un projecte que ja es dibuixa amb les mesures ja aprovades per la Generalitat i avortades pel TC i amb les propostes estratègiques transformadores formulades des d’instàncies institucionals i de la societat civil. De forma més precisa, dèiem:

(6’) LA REPÚBLICA CATALANA QUE VOLEM

Més en general, no és forassenyat pensar que una Catalunya amb plena capacitat de decisió i autogovern podria esdevenir un país referent en l’àrea mediterrània, en un ventall ampli de matèries: sostenibilitat, canvi climàtic, economia, drets socials, sanitat, educació, llengua i cultura, igualtat i drets personals…. No cal dir que aquest punt resulta especialment obert a la col·laboració amb moviments socials, ambientalistes, feministes, culturals…

Una bona prova n’és el seguit de mesures que ha invalidat el TC, que dibuixen força bé aqueixa diferència entre el que volem ser i el que ens deixen ser: des de les contingudes a l’Estatut del 2006 (sistema judicial, recaptació fiscal…) fins a les desenes de lleis i decrets posteriors. Cal remarcar que, havent estat aprovades pel Parlament de Catalunya, serien de validesa immediata amb la implantació efectiva de la República Catalana i que, per tant, no són promeses, sinó compromisos irrefutables. Tanmateix, convindria ratificar-les al nou Parlament per visibilitzar-les i palesar l’actitud obstruccionista del TC.

Nombrosos estudis i propostes de futur ja elaborats, tant des d’instàncies institucionals com des de la societat civil, han definit un repertori ampli de mesures i propostes. Convindria extreure’n un catàleg reduït de propostes estratègiques transformadores definitòries de la República Catalana que volem:

la implantació de la renda bàsica universal com a peça clau del nou estat del benestar que cobreixi les necessitats bàsiques de tota la ciutadania.

universalitzar els serveis bàsics gratuïts (sanitat, educació de 0 a 20 anys…)

reconeixement laboral del treball de cura de les persones.

definir un nou model de gestió de la funció publica, que actuï i respongui amb celeritat, de manera especial en tot allò que afecta el suport social a les persones.

reconeixement i defensa de l’equitat de gènere i dels drets i llibertats de les persones.

rendibilitat social de la cultura i el lleure.

canvi climàtic, medi ambient i equilibri territorial: reciclatge integral de l’aigua, política de transports, desfossilitzar l’economia, segrestar carboni fòssil de l’atmosfera recarbonitzant els sòls, regenerar la salut ecològica dels sistemes naturals, energia 100 % renovable…

Aquestes propostes estratègiques a què es feia referencia, han estat finalment organitzades en els 8 àmbits següents:

CANVI CLIMÀTIC I MEDI AMBIENT

ECONOMIA

SERVEIS SOCIALS

SANITAT

EDUCACIÓ, UNIVERSITAT, CONEIXEMENT I RECERCA

CULTURA

COMUNICACIÓ

LLENGUA

Els equips de treball corresponents ha estat actuant en les darrers mesos, havent-se celebrat 3 reunions sectorials del Seminari:

– 13-abril: Economia, Benestar Social, Salut

– 27-abril: Canvi climàtic

– 11-maig: Educació, Cultura, Comunicació

Es presenta a continuació el document resultant d’aquest procés, tancat al juny de 2021.

Canvi climàtic i medi ambient