Dossier 8. Àmbit: Serveis socials

ÀMBIT: SERVEIS SOCIALS

Un sistema de serveis socials:  que Impulsi polítiques efectives i ambicioses d’inclusió i protecció  social, per poder donar resposta als  canvis profunds en mercat del treball, la fiscalitat, la política de rendes o les polítiques d’habitatge creant un ecosistema de complicitat i col·laboració entre tots els sectors.

Millorar i promoure un model accessible territorialment i una atenció personalitzada, segons les necessitats personals, socials i culturals, que faciliti la interrelació dels Serveis Socials i els de Salut per donar resposta a les necessitats individuals i col·lectives de la ciutadania per una millor, d’atenció preventiva i integradora.

Potenciar, identificar, dimensionar i impulsar els serveis des de les demandes i iniciatives del àmbit local de proximitat; el territori, els ajuntaments, els sindicats les entitats d’atenció social, tenint en compte una visió de conjunt del sistema i la consciència de que cal desenvolupar-se com a sistema únic.

Plantejar la revisió de les normatives vigents que regulen el funcionament dels   centres assistencials que han quedat obsoletes.

Enfortir els serveis integrals en la proximitat

Desenvolupar taules de treball per compartir i consensuar amb tots els àmbits implicats un diàleg tècnic per  donar resposta als canvis que demanda el sector.

Integració vertical i horitzontal

Actualitzar i ordenar de manera lògica i des de un punt de vista tècnic i operatiu la cartera de serveis, potenciant la integració  intersectorial necessària  corresponents als diferents sectors. Serveis integrats, rutes intersectorials, polítiques transversals.

Professionalització del sector enfocada a les activitats que aporten valor afegit en un model de base comunitària. Formació i inicial i continuada, desenvolupament de coneixement i habilitats per la intervenció social i per les funcions directives, de gestió de projectes i atenció directa.

Establir plataformes reals de validació científico-tècnica del coneixement aplicat. Promoure i incentivar la innovació mitjançant el sistemes de contractació.

Avaluació i qualitat:

Instaurar mecanismes d’avaluació de tot el sector en base a un sistema d’indicadors compartit i que permeti planificar, gestionar, i retre comptes i ser més transparents.

Sistemes d’informació: Establir un  sistema d’informació social, comú i compartit, com ja recull la llei de serveis socials amb atenció centrada a la persona.

Sistema de rendes i fiscalitat 

Avançar cap a un futur sistema de rendes més ambiciós. Assegurar  la sostenibilitat del Sistema de Pensions revertint la reforma del PP, les despeses indegudes i les reformes.

Apostar per polítiques de suport a la natalitat i les famílies en el nostre país.

Donar resposta la insuficiència de recursos econòmics,  tendint a la plena ocupació i a canvis en les cotitzacions de la Seguretat Socials, amb criteris d’eficiència en el mapa de prestacions econòmiques o dedicar una part impositiva addicional al manteniment de les prestacions contributives (impostos generals de l’Estat).

Avançar cap a la implantació d’una renda bàsica universal garantida.

Una renda bàsica universal és el dret a existir. La República des del començament es mostra com la forma d’organització social i política que te cura del conjunt de la població i de cada persona.

Acollida a noves ciutadanies

Cal prevenir la segregació social i l’exclusió mútua entre les famílies i persones en situació de vulnerabilitat social, independentment de la seva procedència geogràfica, social i cultural.

Les persones nouvingudes hauran de saber que arriben a un país amb lleis pròpies i que hauran de respectar la cultura de

La acollida de nova ciutadania comporta impacte beneficiós i transformador per a la societat que acull en tant que suma a la seva diversitat i l’enriqueix.

Establir les mesures necessàries perquè l’encontre de acollida  no sigui superficial sinó que comportis profunds de naturalesa cultural, de transformacions en formes de ser.

Drets socials bàsics garantits.

Cal actuar en l’ocupació per limitar la contractació temporal, garantir unes pràctiques laborals que no s’utilitzin com mà d’obra gratuïta, dotar financerament els serveis públics d’ocupació i establir pla de xoc per a persones aturades de llarga durada.

Cal crear un Salari Mínim Interprofessional com a minim de 1200€, i  desplegar la Renta Garantida de Ciutadania fins arribar a la Renda bàsica universal garantida, afavorir els nous nínxols laborals, eliminar la bretxa salarial entre homes i dones, garantir la formació́ laboral per facilitar la adaptació́ laboral, reconeixement dels treballs domèstics i de cures amb drets laborals.

Combinar la ocupació amb la garantia de cobertura social de les persones que hagin esgotat les prestacions per desocupació i habilitar per llei un treball digne a les persones amb diversitat funcional o malalties mentals.

Cal encarar la ocupació establint mecanismes per dissenyar un projecte de vida activa autogestionat, que garanteixi la conciliació de la vida laboral i familiar, combini fases de formació, activitat i oci al llarg de la vida, valorant les activitats no remunerades i que es puguin incloure en la història de la vida laboral.

Habitatge.

Dotar de més  recursos públics adreçats a la política d’habitatge i a les polítiques preventives de l’exclusió social. Aplicar: polítiques de sòl vinculades a la provisió d’habitatge assequible, de parcs públics/socials de lloguer, polítiques específiques de lluita contra l’exclusió.

Promoure el dissenys del parc  del parc d’habitatge, especialment el parc d’habitatges de lloguer social, establir acords amb organitzacions sense ànim de lucre per la gestió d’aquets parc i assegurar el seu finançament, assegurant una gestió acurada que faciliti una la rotació.

 Polítiques de suport a les llars, especialment cal fer solvents les llars que viuen en habitatges del mercat privat, respecte de les quals han desaparegut tots els mecanismes legals de protecció i de preservació davant fases inflacionistes.

Promoure  l’habitatge protegit, sota les fórmules d’accés diferit, de compra fraccionada en el temps  o del lloguer amb opció de compra, per fidelitzar els usuaris i fer-los copartíceps de les responsabilitats de gestió,

Mantenir els ajuts d’emergència per a llars en risc immediat de pèrdua de l’habitatge (de compra o de lloguer, establir acords amb entitats socials per a la gestió dels ajuts i el millor coneixement de la realitat de dificultats de les llars.

 Actuar de forma decidida contra l’exclusió social residencial, incloent dins dels paràmetres d’admissió en els parcs públics a les persones i llars en situació irregular o amb ingressos per sota dels llindars avui exigits.

Reforçar el suport a les entitats socials que fan acollida, acompanyament i donen suport a aquestes persones i llars, definint el rol complementari al de les administracions públiques i facilitant el seu recolzament financer.

Dedicar part de la despesa pública a cobrir els dèficits que generen els parcs públics i socials, no només per a la cobertura del diferencial entre costos i cobraments de rendes, sinó també per la despesa en acompanyament social als usuaris.

Tenir en compte que qualsevol sistema d’ingressos mínims garantits per a la població ha de ser compatible amb els ajuts públics per al pagament de l’habitatge.

Polítiques de contenció de preus i de protecció dels consumidors, amb implementació de control de preus del mercat lliure.

Revocar els darrers canvis introduïts l’any 2013 en la Llei d’Arrendaments Urbans, introduint prescripcions específiques de protecció dels llogaters.

La modificació de la legislació espanyola en matèria de sobre-endeutament de les famílies –molt fortament determinat pel cost de l’habitatge i el seu finançament a llarg termini.