Dossier 8. Àmbit: Sanitat

ÀMBIT: SANITAT

La República que volem està orientada a la salut i al benestar de les persones. Incorpora aquesta orientació a totes les polítiques, estructuralment, per fer prevenció de la pobresa i les malalties. Les persones protagonistes del seu projecte de vida, de la comunitat amb el medi ambient.

Condicionarà les decisions en polítiques econòmiques. No podem seguir amb el PIB com indicador únic de riquesa, sinó incorporant indicadors estandarditzats de benestar, de desenvolupament sostenible (ODS 2030), i de felicitat, que incorporen la percepció ciutadana de la quotidianitat, de benestar emocional, de socialització, de governança democràtica, de participació activa.

La Salut és un àmbit idoni pel pacte amb els ciutadans per poder construir els nous models polítics i socials. La salut, per la majoria, exerceix jerarquia en el conflicte d’interessos.

Elements nuclears del sistema de salut.

Garantia d’universalitat del sistema sanitari públic. Crear un consens polític, social i professional amb tots els actors implicats al sistema sanitari  per garantir la qualitat, l’equitat i la sostenibilitat a llarg termini i aprofundir en les reformes necessàries.

Blindar la cobertura sanitària pública universal sense interferències de les legislacions supra-catalanes, com a norma de “Bases”. Sistema Nacional de Salut com a model 2021-2030.

Compromís en el manteniment del model de Sistema Nacional de Salut de Catalunya. Accés universal a l’assegurament públic finançat majoritàriament per impostos. L’assegurament privat de salut és voluntari i complementari.

 Acordar pressupostos plurianuals que permetin acords amb professionals, inversions, innovació i reposició tecnològica i la discussió de les prioritats i les reformes. Plantejar impostos relacionats finalistes pel sistema sanitari.

Revisió continuada independent de les prestacions basades en evidència, resultats i valors i una  avaluació dels criteris del copagament actuals incorporant anàlisi de rendes, adherència als tractaments, valor de les prestacions i consensuar reformes.

Dotar de visions integrades al sistema sanitari públic i el sistema de salut laboral (Prevenció de riscos laborals i mútues laborals) així com els diferents asseguraments de subgrups poblacionals, escolars, esportius, .

La Salut Pública com a prioritat, la Salut i la Cura a totes les polítiques: Els  estils de vida, determinants socials, educatius i mediambientals han de ser els elements substantius de les polítiques públiques de Salut Pública.

El Pla de Salut i el Pla Inter-departamental de Salut Pública (Llei de Salut Pública, 2009) indiquen les accions i els indicadors d’avaluació i han de ser els garants d’equitat i de reversió de les desigualtats socials.

La Salut a les Polítiques com a pacte entre política, professionals i ciutadans. Sòlides estructures de sistemes d’informació, vigilància epidemiològica i professionals de salut pública conjuntament amb la orientació a la salut i a la cura de tot el sistema assistencial i social.

Compromís conjunt de governança compartida en Salut Pública, Assistència i Integració sanitària i social entre la Generalitat i Ens locals competents que garanteixi  la salut; social, educativa i mediambiental, l la prevenció de riscos laborals, inclosos el psicosocial, establint   vincles entre els professionals.

Potenciar la participació de la societat civil en les organitzacions i en els consells deliberatius, també amb els representants dels malalts, familiars i ciutadans. Reafirmar la descentralització i acordar sectors conjunts sanitaris i socials

L’Agència de Salut Pública de Catalunya incorpora en la governança els ajuntaments i els ens supra-locals Sistemes d’informació poblacional i vinculats amb salut pública integrats, com un nou CMBD Conjunt mínim de base de dades en Salut pública que permeti acompanyar a tots els actors implicats decidir i avaluar les accions.

Organització del Sistema sanitari públic de Catalunya.  Professionalisme.  Recerca/Innovació. Acció integrada sanitària i social.

Potenciar Pla de Salut i Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya. Plans Directors i Estratègics, Pla d’adaptabilitat a la cronicitat de tot el sistema sanitari amb visió integrada. Pla Director de Sistema de Salut digital orientat a millorar l’oferta i reorientar la demanda…

 Compromís de garantia i avaluació de la qualitat, equitat i eficiència per part del Departament com a Govern i autoritat. Incorporar elements relacionals per potenciar l’acció integrada entre totes les línies sanitàries i amb els serveis socials.

Avaluar resultats en salut de les persones, de les comunitats i satisfacció dels ciutadans i dels professionals. – Transparència i rendiment de comptes com a mètode a tots els àmbits.

Enfortir i revisar el model de atenció primària i comunitari en base a necessitats de les persones i població, l’atenció primària i comunitària, incorporant els professionals i els perfils adients. 

Professionals. L’actiu del coneixement i de l’ humanisme

Previsió d’escenaris pressupost 2021-2025-2030, arribant a la càpita de la mitjana europea i planificant prioritats de la despesa: persones, prestacions, estructures físiques i tecnològiques, recerca/innovació, programes,

Acord a mig termini de finançament del sistema sanitari públic de Catalunya que permeti garantir condicions contractuals i models retributives dignes a tots els professionals, valorant les competències, el valor afegit, la carrera professionals, la capacitat de lideratge i de gestió.

Formació de grau, especialitats i formació contínua que adapti els coneixements, les habilitats i les actituds als grans canvis sociodemogràfics, envelliment i societat oberta a la informació i a la progressiva innovació tecnològica. Adaptacions curriculars que sumi ciència, tecnologia i humanisme.

Pacte amb els professionals a curt i mig termini en relació a retribucions, desenvolupament professional, rols de cada professió, tendències de professionals, i participació en la gestió de polítiques, gestió clínica i de les organitzacions.

Potenciar el lideratge professionals i la seves capacitats. Revisar amb el Consell de les Professions les necessitats dels diferents professionals i el treball en equip en el mig termini, incorporant Skill Mix Changes, en base a necessitats individuals i poblacionals i competències professionals.

Garanties de conciliació la vida professional i personal i familiar de tots els treballadors del sistema sanitari i de promoció professional i de formació contínua.

Des de la mirada de la llibertat de les persones a decidir la seva vida i la mort i l’acompanyament dels professionals, garanties de mort digne, cura en el tram final de la vida i de decidir la pròpia mort.

Pla de potenciació i adaptació de la recerca/innovació en salut, biomèdica i de cures de Catalunya a 10 anys, 2030, que permeti el seu creixement en excel·lència així com les plataformes i infraestructures de suport. Ambició per situar a Catalunya en unes de les Regions amb fortaleses en el sector Salut.

Catalunya és una Bioregió, a potenciar, a donar instruments d’acceleració, de competitivitat, que millorarà el sistema de salut i el model d’atenció centrada a la persona i consolidi un ecosistema emprenedor, empresarial innovadors.

Reconeixement del BioCat, Governança de la Bioregió, com instrument de governança, aglutinador i de direcció col·legiada entre la Generalitat, la ciutat de Barcelona i els sectors empresarials, emprenedors del sector salut.

Potenciar la recerca en el sector salut com a font de l’economia del coneixement i de serveis de Catalunya. Sector econòmic que equilibra el territori, genera llocs de treball, reté i atrau talent i genera un efecte multiplicador i d’arrossegament de molts sectors productius.

Reafirmar la separació de funcions: El Departament de Salut és l’autoritat, planifica, el Servei Català de la Salut és el garant, com asseguradora pública universal, de la qualitat, equitat i eficiència de les prestacions, dels serveis i programes i els proveïdors gestionen la cartera pública de cada recurs i amb mirada integrada territorial.

L’autonomia  i autogestió dels centres amb alta participació professional permeten que el sentiment de pertinença al baluard del sistema públic de salut, el professionalisme i la diversitat millorin els resultats, aportant valor afegit.

Donar continuïtat a la provisió diversa, prioritàriament a la sense ànim lucre i l’economia social i en relació a les empreses mercantils (proveïdores sanitàries i no sanitàries) establir polítiques d’integritat per la col·laboració públic privada.

Apoderar ciutadà i professionals amb un avenç de l’estratègia TIC. Virtualitzar i ordenar la demanda per guanyar temps de valor per la necessària relació, intervenció presencial.

 Aposta clara per la integració sanitària i social de base territorial davant la cronicitat, les intervencions comunitàries, la construcció de la salut individual i col.lectiva. Generalitat i ens locals, serveis de salut, sanitaris i sociosanitaris amb els serveis socials  bàsics d’atenció primària i secundària. El model d’atenció integrada sanitària i social s’ha de basar en l’atenció centrada a les persones en el seu medi natural i no en les estructures.

L’Agència per impuls de l’autonomia i el suport a les dependències, ha integrar el sistema de serveis socials i sanitaris, ha de ser l’instrument compartit entre l’administració de la Generalitat i ens locals, ha de implementar definitivament l’acció integrada personalitzada.

Evolucionar l’Agència de Qualitat i Avaluació  Sanitàries de Catalunya al model de NICE català, “National Institute for Health i Care Excellence” amb autoritat independent, en la presa de decisions, en l’avaluació i les reformes, també de l’acció integrada social i sanitària, també en decidions de salut pública.

Igual que el Regne Unit, Suècia, Austràlia, Nova Zelanda, Alemanya,.. Catalunya amb CatNICE.

 Transparència, bon govern i rendiment de comptes com a compromís del sistema i de tots els actors. El  CatNICE  podria ser un nou actor de comunicació en salut que permetés donar solidesa, robustesa als arguments de polítiques sanitàries.